Et forandret liv - ni film om livet med en hjernetumor

HjernetumorForeningen har produceret ni små film om at få og leve med en hjernetumordiagnose. Det er vores håb, at filmene kan give både familie, venner, kolleger, myndighedspersoner og sundhedspersonale en større forståelse for hjernetumorramte og deres familier. 

Et forandret liv

2021 | 9 episoder  Watch with English subtitles

1. En lykkelig familie

Episode 1 | 2:46

På et øjeblik bliver Lottes liv totalt forandret. Hun har længe været bekymret og har konsulteret sin læge flere gange, men nu er det klart, at noget er helt galt. Nej, det var ikke “bare stress” - det viser sig at være en hjernetumor! Så pludselig giver symptomerne: hovedpine, synsforstyrrelse, koncentrationsbesvær og hukommelsessvigt mening. 

2. Operationen

Episode 2 | 2:43

Lotte og hendes familie kastes ud i et kaos af usikkerhed i forbindelse med operationen, og Lotte tænker: “Hvad er der tilbage af MIG efter operationen”? Samme bekymring deler datteren Freja og ægtefællen Dan, der allerede ved første besøg bemærker, at Lotte ikke kan fornemme sin venstre side, men at hun slår det hen. Lotte ER forandret.


3. Beskeden

Episode 3 | 2:18

Efter Lottes hjerneoperation er hun sammen med ægtefællen Dan til samtale med neurokirurgen. De skal have svar på vævsprøverne og tale om prognose og det videre forløb i forhold til Lottes hjernetumor. Får de det svar, de havde håbet på? 

4. En ny hverdag

Episode 4 | 2:20

Efter operationen forsøger Lotte og hendes familie at få en hverdag til at hænge sammen igen, men det stiller store krav til både Lotte, ægtefællen Dan og datteren Freja. Lotte plages af skyldfølelse overfor datteren og ægtefællen – og samtidig kræver det en enorm tålmodighed og forståelse fra deres side.


5. Tilbage til jobbet

Episode 5 | 2:48

Lotte er til møde med chefen på jobbet, hvor kollegerne glæder sig til at hun kommer tilbage. Kollegernes forventning kolliderer med Lottes afmagt over ikke engang at kunne læse, hvad der står på velkomstkagen. Alle parter er helt uforberedte på situationen.

6. Frejas fest

Episode 6 | 3:07

Endelig kan Freja tillade sig at være ung og holde fest for vennerne, da forældrene er ude. Men lykken varer kort – Lotte kommer hjem før aftalt, og festen går i opløsning. Freja bliver fanget i et dilemma mellem hensynet til vennerne og moderen.


7. Sagsbehandling

Episode 7 | 2:55

Efter at Lotte er blevet afskediget fra sit job, som hun ikke magter efter sin hjerneoperation, indkaldes hun til samtale på det kommunale jobcenter. Lotte har forberedt en liste over jobforslag, men det viser sig, at sagsbehandleren har helt andre forventninger til Lottes arbejdssøgning. 

8. Pårørendegruppen

Episode 8 | 3:12

Lottes ægtefælle Dan trækker et tungt læs efter Lottes hjerneoperation og følgerne af den. For at få luft for sine frustrationer deltager Dan i et møde i en af HjernetumorForeningens netværksgrupper, hvor han møder andre pårørende. Her er alle tanker og følelser tilladt, og den gensidige accept og forståelse er stor.


9. Tal om det

Episode 9 | 2:19

Der er nu gået et par år efter Lottes hjerneoperation. Tumoren har haft store konsekvenser, og Lotte har måttet erkende, at hun er et forandret menneske, men de har lært at tale om det, og den åbenhed har givet mere ro.  Håbet og troen på, at de kunne finde et nyt liv sammen, har båret frugt. 


Tak til Skuespillerskolen Ophelia, Ophelia Productions og Potenta. Vi takker for støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond, Kræftens Bekæmpelse og Sundheds- og Ældreministeriet.

Se hele holdet bag filmene


Beretninger om livet med en hjernetumor

Sygehistorien og livshistorien hænger sammen. Se hvad patienterne og deres pårørende selv siger om at have en hjernetumor inde på livet.

Læs personlige hjernetumor-historier

Vil du snakke med en, der har prøvet det samme?

Kom og vær med i en af vores netværksgrupper. Her snakker vi sammen og støtter hinanden i at håndtere livet med en hjernetumor eller som efterladt.

Find en netværksgruppe i nærheden af dig


 

Films about brain tumor

The Danish Brain Tumor Association has produced nine short films about getting and living with a brain tumor diagnosis. It is our hope that the films will help family, friends, and professionals to better understand brain tumor patients.

Et forandret liv - A changed life

2021 | 9 episodes

1. A happy family

Episode 1 | 2:46

In an instant, Lotte's life is completely changed. For a long time, she has been worried and consulted her doctor several times, but now it is clear that something is completely wrong. No, it wasn't "just stress" - it turns out to be a brain tumor! Then suddenly her symptoms of headache, vision disorder, concentration difficulty and memory loss make sense.

2. The operation

Episode 2 | 2:43

Lotte and her family are thrown into uncertainty due to the operation, and Lotte thinks: "What's left of ME after the surgery"? This concern is shared by her daughter Freja and husband Dan, who already notice at their first visit, that Lotte is not sensing her left side, but she shrugs it off. Lotte IS changed.


3. The message

Episode 3 | 2:18

After Lotte’s brain surgery, she and husband Dan have an appointment with the neurosurgeon. They are going to get the results of the biopsies and talk about prognosis and the further course related to Lottes brain tumor. Will they get the answers they have been hoping for?

4. A new daily life

Episode 4 | 2:20

After the surgery, Lotte and her family try to get back to everyday life, but great demands are made on both Lotte, her husband Dan and their daughter Freja. Lotte is tormented by guilt towards her daughter and husband – and at the same time it requires tremendous patience and understanding on their part.


5. Back to work

Episode 5 | 2:48

Lotte has a meeting with her boss at work, where her colleagues are looking forward to her return. The colleagues' expectations collide with Lotte's powerlessness in not even being able to read what it says on the welcome cake. All involved are completely unprepared for this situation.

6. Freja's party

Episode 6 | 3:07

Finally, Freja can allow herself to be young and have friends over for a party when her parents are out. But her happiness is short-lived – Lotte returns home early and the party is disrupted. Freja gets caught in a dilemma between consideration for her friends and her mother.


7. Casework

Episode 7 | 2:55

After Lotte is dismissed from her job, which she can no longer manage after her brain surgery, she is invited for an interview at the municipal job center. Lotte has prepared a list of job proposals, but it turns out that the caseworker has completely different expectations to Lotte's future job seeking.

8. The family support group

Episode 8 | 3:12

Lotte's husband Dan carries a great burden after Lotte's brain surgery and its consequences. To share his frustrations, Dan attends a meeting in one of the Brain Tumor Association's support groups, where he meets other relatives of brain tumor patients. Here all thoughts and feelings are welcomed, and the mutual acceptance and understanding is profound.


9. Talk about it

Episode 9 | 2:19

It's been a few years since Lotte's brain surgery. The tumor has had major consequences, and Lotte has had to acknowledge that she is a changed person. But they have learned to talk about it and realized that openness has brought more peace. Their hope for a new life together has been fulfilled.