Generalforsamling + faglige indlæg om hjernetumorer

Dato/tid:
20. september 2020 12:00 - 16:00

Kære medlem af HjernetumorForeningen

Vi vil hermed gerne indkalde til ordinær generalforsamling søndag den 20. september 2020

Generalforsamlingen afholdes på Trinity Hotel og konference Center, Fredericia kl. 12.00 - 14.00 inkl. frokost.

Generalforsamlingen efterfølges af 2 af indlæggene fra den aflyste hjernetumordag:

14.00: Partikelterapi - en ny behandling af hjernetumorer v. Morten Høyer, Ledende overlæge, Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
Morten Høyer vil give en kort indføring i de forskellige stråleterapier og derefter specielt gennemgå protonstrålingens anvendelsesområder for hjernetumorpatienter, herunder både lavgrads- og højgradstumorer.

14.45: Kaffe

15.00: Netværkssamtalen på Aarhus Universitetshospital v. Klinisk sygeplejespecialist Pia Riis Olsen og evt. pårørende
Pia Riis Olsen vil fortælle om formålet med samtalerne, hvem der deltager i samtalerne, hvem der inviterer, og hvad det forventede udbytte er for patienten og dennes pårørende.

15.45 – 16.00: Afrunding af dagen

Dagsorden til generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år v. formand Karen Risgaard
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt godkendelse heraf v. kasserer Mette Ahlers Marino
  4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår v. kasserer Mette Ahlers Marino
  5. Behandling af indkomne forslag, herunder ønskede vedtægtsændringer
  6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne § 6 (Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter)
  7. Eventuelt

Regnskab og budget kan hentes her hjernetumorforeningen.dk/om-os/aarsrapport/ 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (formand@hjernetumorforeningen.dk senest 6. september).

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte ordinære medlemmer og husstandsmedlemmer. Støttemedlemmer og medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, må du gerne meddele dette til formanden inden generalforsamlingen, men det er ingen forudsætning for at stille op.
 

Tilmelding til generalforsamlingen på formand@hjernetumorforeningen.dk eller på sms på mobil 81 91 92 08 senest 13. september 2020.
 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Karen Risgaard
Formand for HjernetumorForeningen
 

Download indkaldelse til generalforsamling

Kontaktperson